Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej przez Krzysztofa Skwiota prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Optimum Creation Krzysztof Skwiot z siedzibą w Jankowie Gdańskim, za pośrednictwem sklepu internetowego www.tophydro.pl (zwanego dalej: „Sklepem internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Krzysztofa Skwiota usług drogą elektroniczną.

§1 Definicje
Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, zamówionego Towaru;

Dostawca - firma kurierska, za pośrednictwem której Sprzedawca dokona Dostawy Towaru Klientowi;

Hasło -ciąg znaków graficznych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia niniejszym Sklepie internetowym;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.);

Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy o prowadzenie Konta Klienta;

Login - indywidualne oznaczenie Klienta;

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.tophydro.pl;

Rejestracja -czynność niezbędna do korzystania przez Klienta w pełni ze Sklepu internetowego;

Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.tophydro.pl.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Sprzedawca - Krzysztof Skwiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Optimum Creation Krzysztof Skwiot z siedzibą w Jankowie Gdańskim, przy ul. Bursztynowe Wzgórza 28B, NIP: 5882055921, REGON: 220656865, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres poczty elektronicznej: sklep@tophydro.pl, nr telefonu: 451-508-609.

Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z użyciem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 11422 ze zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
§2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://tophydro.pl/pl/i/Regulamin/3

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient winien zapoznać się z treścią Regulaminu najpóźniej w momencie dokonywania zakupu.

3. Sklep internetowy Sprzedawcy, działający pod adresem www.sklephydro.pl, prowadzony jest przez Krzysztofa Skwiota ul. Bursztynowe Wzgórza 28B, 80-180 Jankowo Gdańskie, NIP:5882055921 , REGON: 220656865, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw. Gospodarki, nr telefonu 451-508-609, adres e-mail: sklep@tophydro.pl .

4. Niniejszy Regulamin określa przede wszystkim:
- zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://tophydro.pl/pl/i/Regulamin/3, a także pobrać go lub wydrukować.
 
§3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu internetowego.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych określonych jako obowiązkowe.
Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego oraz może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne dane, które wprowadzają w błąd lub naruszają prawa osób trzecich;
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za niezgodne z przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dobrane do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania oraz modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przekazywanych w Internecie.

4. Klient zobowiązany jest m.in. do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze, w godzinach: 9:00-16:00.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
§4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego, a w przypadku urządzeń przenośnych . – aktualnej wersji przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 
 
§5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.tophydro.pl, wybrać odpowiedni Towar, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi  komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych określonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

7. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 
§6 Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Polski i odbywa się na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Polski, prosimy o kontakt e-mail: sklep@tophydro.pl.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Firmy kurierskiej. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej metody dostawy.

3. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
§7 Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem online
- przelewem (przedpłata)
- kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
- za pobraniem

3. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A."

4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Podane ceny nie zawierają ceny Dostawy, która jest uzależniona od metody dostawy, wielkości zamówienia i formy płatności.

6.Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie:
- potwierdzenia realizacji zamówienia (forma płatności: przelew)
- potwierdzenia realizacja zamówienia i płatność (forma płatności: płatności online)
- dostarczenia towaru przez kuriera (forma płatności: pobranie)
- potwierdzenia realizacja zamówienia i płatność (forma płatności: karta płatnicza)
 
§8 Prawo odstąpienia od Umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Towar został Klientowi dostarczony. Towar podlegający zwrotowi nie może mieć śladów użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia dostarczonego Sprzedawcy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przekazania Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

3. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

5. Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego w Sklepie Towaru. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu tego opakowania nie można już zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
§9 Reklamacje dotyczące Towaru
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ul. Bursztynowe Wzgórza 28B, 80-180, Jankowo Gdańskie, sklep@tophydro.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu niniejszego Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Optimum Creation, ul Bursztynowe Wzgórza 28B, 80-180, Jankowo Gdańskie, sklep@tophydro.pl.

4. W składanym egzemplarzu reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
 
§11 Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zgodnie z brzmieniem Kodeksu Cywilnego, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby działalności gospodarczej Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl